header image
 

Objectius

Aquest Diploma, amb 23 crèdits presencials i 8 crèdits no presencials, es planteja com a objectiu general la formació altament especialitzada en la gestió urbanística i territorial entesa com els procediments tècnic-jurídics que s’apliquen per executar el planejament urbà municipal en el marc ample i complex establert mitjançant la legislació vigent urbanística i sectorial, tant autonòmica com estatal, tot replegant les modificacions més actuals.

Aquest objectiu general es desagrega en tres objectius secundaris:

  • Conèixer els principis bàsics per la intervenció en el territori de la Comunitat Valenciana i el Estat Espanyol, conèixer el conjunt de la legislació urbanística i sectorial autonòmica i estatal que serveix de marc per l’activitat de la gestió urbanística i territorial i saber aplicar eixa legislació en els seus aspectes bàsics.
  • Conèixer i saber aplicar els processos específics de gestió i disciplina urbanística i territorial, la valoració urbanística, la tramitació administrativa dels instruments d’ordenació i la casuística derivada de la jurisprudència. Saber elaborar informes jurídics sobre casuística urbano-territorial seleccionada habitual en la pràctica municipal.
  • Saber elaborar els documents essencials que integren els programes d’actuació integrada com a sistema bàsic de gestió urbanística incloent entre eixos documents la ordenació urbana detallada mitjançant planejament de desenvolupament, la proposta jurídic-econòmica i la reparcel·lació o altres que siguen necessaris en funció de la legislació urbanística valenciana vigent en cada moment.

 

El presente Diploma, con 23 créditos presenciales y 8 créditos no presenciales, tiene como objetivo general la formación altamente especializada en la gestión urbanística y territorial entendida como los procedimientos técnico-jurídicos que se aplican para ejecutar el planeamiento urbano en el marco extenso y completo establecido mediante la legislación vigente urbanística y sectorial tanto autonómica como estatal recogiendo las últimas modificaciones.

A su vez, de forma detallada el objetivo general se despliega en las siguientes vertientes:

  • Conocer los principios básicos para la intervención en el territorio de la Comunidad Valenciana y el Estado Español; conocer la legislación urbanística y sectorial autonómica y estatal y saber aplicarla en sus aspectos básicos.
  • Conocer y aplicar los procesos específicos de gestión y disciplina urbanística y territorial, la valoración urbanística, la tramitación administrativa de los instrumentos de ordenación y la casuística derivada de la jurisprudencia. Saber elaborar informes jurídicos sobre casuística urbano-territorial seleccionada que resulte habitual en la práctica municipal.
  • Saber elaborar los documentos esenciales que integran los programas de actuación integrada como sistema básico de gestión urbanística incluyendo entre esos documentos la ordenación urbana detallada mediante el planeamiento de desarrollo, la propuesta jurídico-económica y la reparcelación y demás instrumentos que resulten necesarios en función de la legislación urbanística valenciana de vigente aplicación.