header image
 

Avaluació

L’avaluació es realitzarà separadament per cada assignatura obtenint així els crèdits ects corresponents. Cada crèdit equival a 10 hores lectives superades (presencials i no presencials) i globalment permeten obtindre el Diploma d’Especialització en Gestió Urbanística i Territorial o els corresponents certificats d’assistència i/o d’aprofitament, por les matèries cursades i superades. En tot cas, l’activitat docent presencial és obligatòria, no s’admeten faltes, tampoc les justificades, en un percentatge de més d’un 20% en cada assignatura.

L’avaluació de l’assignatura serà la corresponent al sistema d’avaluació contínua definit per a cada matèria i assignatura.

 

La evaluación se hará separadamente para cada asignatura dando lugar a la obtención de los créditos ects correspondientes. Cada crédito equivale a 10 horas lectivas superadas (presenciales y no presenciales) y globalmente dan lugar a la obtención del Diploma de Especialización en Gestión Urbanística y Territorial o de los correspondientes certificados de asistencia y/o de aprovechamiento, por las materias cursadas y superadas. En todo caso, la actividad docente presencial es obligatoria, sin que se admitan faltas, ni siquiera justificadas, en un porcentaje de más de un 20% en cada asignatura.

La evaluación de la asignatura será la correspondiente al sistema de evaluación contínua definido para cada materia y asignatura