header image
 

Diploma d’Especialització en Gestió Urbanística i Territorial (en revisió)

Des de 1987 fins a l’any 2012 s’ha estat impartint el Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana com a títol propi de la UPV que, en les seves últimes edicions efectivament impartides, s’estructurava amb els títols d’Especialista en Gestió Urbanística i Territorial (23 ects).

La convocatòria del Diploma d’Especialització en Gestió Urbanística i Territorial aposta per una continuïtat millorada en aquesta formació de postgrau davant la situació de canvi de tendència que focalitza l’atenció en la ciutat consolidada i la gestió dels processos urbanístics en tràmit.

El Diploma es dirigeix a l’activitat urbanística i territorial d’àmbit local, a professionals de l’Administració Pública local i autonòmica i professionals lliures, amb un objectiu de formació en processos reals de gestió urbanística en aplicació de la legislació estatal i urbanística de la Comunitat Valenciana, sense perjuí del caràcter universal de les metodologies i tècniques d’anàlisi i disseny urbà i territorial.

El nou títol assumeix les actuals tendències formatives i planteja un curs de caràcter semi-presencial. Atès el fort caràcter multidisciplinari de l’activitat urbanística, la formació requereix d’activitats formatives presencials de participació multidisciplinària amb l’objectiu de l’aprenentatge de competències de treball en equip. Però també formes no presencials de les activitats formatives que tenen com a objectiu conèixer el marc legal d’aplicació que és molt ampli i divers.

Mes concretament, l’activitat urbanística i territorial aborda la planificació, la gestió i la disciplina urbanística que podem integrar en dues àrees d’activitat, la planificació o planejament urbà/territorial i la gestió urbanística i territorial.

 

Desde 1987 hasta 2012, de forma continuada, ha venido impartiéndose el Máster en Planificación Territorial, Medioambiental y Urbana como título propio de la UPV, que en las últimas ediciones impartidas incluía el Título de Especialista en Gestión Urbanística y Territorial (23 ects).

Con el Diploma de Especialización en Gestión Urbanística y Territorial se apuesta por una continuidad mejorada en ésta formación de postgrado ante la situación de cambio de tendencia en pro de la ciudad consolidada y la gestión de procesos urbanísticos en trámite.

Se dirige prioritariamente a la actividad urbanística y territorial de ámbito local, a profesionales de la Administración Pública local y autonómica y profesionales libres, con un objetivo de formación en procesos reales de gestión urbanística en aplicación de la legislación estatal y urbanística de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio del carácter universal de las metodologías y técnicas de análisis y diseño urbano y territorial.

El nuevo título recoge las actuales tendencias formativas y plantea un curso de carácter semipresencial, atendiendo a la multidisciplinaridad de la actividad urbanística con especial atención al trabajo en equipo y con el planteamiento de actividades que tienen como objetivo conocer el marco legal.

Más concretamente, la actividad urbanística y territorial aborda la planificación, la gestión y la disciplina urbanística que puede recogerse en dos grandes áreas de actividad, esto es, la planificación o planeamiento urbano/territorial, y, la gestión urbanística y territorial.