header image
 

Matrícula

La matrícula es pot realitzar per les matèries I i II de formació específica o per al curs complet del Diploma d’Especialització en Gestió Urbanística i Territorial.

La matrícula per la Matèria I. Organització administrativa i marc jurídic de la gestió urbanística, del territori i del paisatge és de 669,60 €.

La matrícula per la Matèria II. Gestió i Disciplina Urbanística és de 632,40 €.

La matrícula total per al curs complet del Diploma d’Especialització en Gestió Urbanística i Territorial correspon a 31 ects i suposa un total de 1.922,00 €.

En el moment de la inscripció es realitzarà un pagament de 422 € com a part de la matrícula. En el cas de matrícules en les matèries I i II, la resta es pagarà al començament de la matèria. En el cas de matrícula per al curs complet, es podrà pagar el total del curso por la quantitat restant o a quotes mitjançant pagaments mensuals.

El número de places disponibles es de un mínim de 20 i un màxim de 35. Hi ha un període de selecció i un període de matrícula.

El període de selecció serà del 10 al 20 de Juliol. Les persones interessades hauran de sol·licitar l’admissió en el curs, ben bé per al curs complet o per alguna de les matèries abans del 10 de Julio mitjançant petició escrita o per email a la Secretaria del curs. Cas de quedar places lliures després del 20 de Juliol, s’admetran nous alumnes per ordre de sol·licitud fins a completar les places disponibles.

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar un curriculum vitae personal on s’indique la experiència professional en el camp de l’urbanisme i la ordenació del territori, l’avaluació obtinguda als estudis realitzats i una còpia del títol oficial (document pdf.)

La selecció d’alumnes es realitzarà en el període assenyalat d’acord amb els següents criteris:

  • Tindran preferència les persones que hagen estat matriculades anteriorment en el Máster de Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana.
  • Exercici professional en el camp de l’Urbanisme i la Ordenació del Territori que justifique la necessitat de la formació.
  • Avaluació obtinguda en la realització dels estudis de la titulació d’accés.

El període de matrícula per les persones seleccionades en el període anterior serà des del dia 20 al dia 30 de juliol de 2018. La renuncia a la realització del curs no donarà lloc a la devolució del ingrés realitzat. Cas de quedar places lliures, es mantindrà el període de matriculació fins el dia 30 de setembre de 2018.

En tot cas, la matrícula es realitzarà mitjançant el Centre de Formació de Postgrau de la Universitat Politècnica de València. Al formalitzar la matrícula s’haurà d’aportar fotocopia compulsada del títol de grau d’accés i dues fotografies tipus carnet.

No s’inclourà a les llistes i por tant no es considerarà assistent als efectes de l’avaluació, aquelles persones que no hagen complert els requisits assenyalats.

Per ser admès és necessari estar en possessió del Títol de Grau en Fonaments de la Arquitectura, Enginyeria Civil, Dret, Administració d’Empreses, Ciències Ambientals o altres graus similars. També podran ser admesos titulats en graus corresponents a sistemes universitaris anteriors al Pla Bolonia o altres títols equivalents. En tot cas els aspirants han d’acreditar disposar d’una formació universitària a nivell de Grau o superior.

 

La matrícula se puede hacer para las materias I y II de formación específica o para el curso completo de Diploma de Especialización en Gestión Urbanística y Territorial.

La matrícula para la Materia I. Organización administrativa y marco jurídico de la gestión urbanística, del territorio y del paisaje es de 669,60 €.

La matrícula para la Materia II. Gestión y Disciplina Urbanística es de 632,40 €.

La matrícula total para el curso completo del Diploma de Especialización en Gestión Urbanística y Territorial corresponderá a 31 ects y supone un total de 1.922,00 €.

En el momento de la inscripción se realizará un pago de 420 € como parte de la matrícula. En el caso de matrícula en las materias I y II, el resto se pagará al comienzo de la materia. En el caso de matrícula por el curso completo, se podrá pagar el total del curso por la cantidad restante o a plazos mediante pagos mensuales.

El número de plazas disponibles es de un mínimo de 20 y un máximo de 35. Hay un período de selección, y finalmente de matrícula.

El período de selección será desde el 10 al 20 de Julio, teniendo que solicitar los interesados en realizar el curso su admisión, de forma completa o bien el alguna de sus materias, antes del 10 de Julio. En caso de quedar plazas libres, se admitirán nuevos alumnos por orden de solicitud hasta completar las plazas disponibles.

A la solicitud deberá acompañarse un curriculum vitae personal donde se indique la experiencia profesional en el campo del urbanismo y la ordenación del territorio, la evaluación obtenida en los estudios realizados y una copia del título oficial (documento pdf.)

La selección de alumnos se realizará en el periodo señalado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

  • Tendrán preferencia las personas que hayan estado matriculadas anteriormente en el Máster de Planificación Territorial, Medioambiental y Urbana.
  • Ejercicio profesional en el campo del Urbanismo y la Ordenación del Territorio que justifique la formación.
  • Evaluación obtenida en la realización de los estudios de la titulación de acceso.

El periodo de matrícula para las personas seleccionadas en el periodo anterior será desde el día 20 al día 30 de julio de 2018. La renuncia a la realización del curso no dará lugar a la devolución del ingreso realizado. En caso de quedar plazas libres se mantendrá el periodo de matriculación hasta el día 30 de septiembre de 2018.

En todo caso, la matricula se realizará a través del CFP de la Universitat Politècnica de València. Al formalizar la matrícula deberá aportarse fotocopia compulsada del título que se posea y dos fotografías tamaño carnet.

No se incluirá en las listas, y por tanto no se considerará asistente a efectos de la evaluación, quien no hubiese cumplido los requisitos señalados.

Para ser admitido es necesario estar en posesión del Título de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Ingeniería Civil, Derecho, Administración de Empresas, Ciencias Ambientales o similares. También podrán ser admitidos titulados en grados correspondientes a sistemas universitarios anteriores al Plan Bolonia u otros títulos equivalentes. En todo caso deberá tenerse una formación universitaria a nivel de Grado o superior.